แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
วัดเทนเนนจิ
ที่อยู่นะกะอิวะยะ,บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามวัดเทนเนนจิ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

กล่าวกันว่าก่อตั้งโดยพระโพธิสัตว์ในปีค.ศ. 718 ช่วงเฮอัน (ปี794-1185) และช่วงคามาคุระ (ปีค.ศ. 1185-1333) มีความเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นวัดสำหรับบำเพ็ญเพียรและสวดอธิษฐาน
“ชุโจโอะนิเอะ” เป็นพิธีกรรมวันขึ้นปีใหม่ในสมัยโบราณของโระคุโกมันซันที่ยังคงมีการประกอบพิธีกรรมอยู่จนถึงปัจจุบัน แม่น้ำที่ไหลผ่านด้านหน้าวัดเทนเนนจิจะมีรูปของฟุโดซันซองแกะสลักอยู่บนหินขนาดใหญ่
อาคารที่ตั้งเคียงกันมีพระอมิตาภะพุทธเจ้ายืนที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศจัดแสดงอยู่ และยังมีโรงละครที่สาสามารถชม “ชุโจโอะนิเอะ” อีกด้วย

บริเวณใกล้เคียง